Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
Start Aktiviteter Remissvar

Remissvar

Remissförslag

Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissvar med anledning av Bokföringsnämndens förslag till ändringar...

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att de regler i K-regelverken som kopplar...
Årsrapport

Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissvar med anledning av promemorian Komplettering av den...

Med anledning av promemoria Komplettering av den utvidgade fåmansföretagardefinitionen har Stiftelser i Samverkan inkommit med ett remissvar som du finner på redovisningsgruppens sida.
Årsrapport

Stiftelser i Samverkan har lämnat synpunkter på Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och...

Med anledning av Bokföringsnämndens förfrågan har Stiftelser i Samverkan lämnat synpunkter på Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning (K-regelverken). Du finner synpunkterna...

Remissvar angående återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Med anledning av Promemorian återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet (som du finner här) har Stiftelser i Samverkan inkommit med följande remissvar.
Remissförslag

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94)

Föreningen Stiftelser i Samverkan har avlämnat ett remissyttrande till betänkandet Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94). Du finner föreningens remissyttrande här.
Remissförslag

Synpunkter på förslaget till bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens...

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas...
Remissförslag

Ändringar i Årsredovisning och koncernredovisning (K3), Bokföringsnämndens allmänna råd

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden (BFN) givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ändringar i Årsredovisning och koncernredovisning...
Remissförslag

Årsredovisning i mindre företag (K2), Bokföringsnämndens allmänna råd

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden (BFN) givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till allmänt råd Årsredovisning i mindre...
Remissförslag

Förslag till nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden (BFN) fått möjlighet att lämna synpunkter på Förslag till nytt kapitel om frivilligt upprättad...
Remissförslag

Remissvar angående allmänt råd K2 Årsbokslut

Remissvar angående allmänt råd K2 Årsbokslut
Remissförslag

Stiftelser i Samverkan har getts möjlighet att lämna synpunkter på Promemoria om vissa skattefrågor

Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) har i en förfrågan från Finansdepartementet daterad 2013-06-20 getts möjlighet att lämna synpunkter på Promemoria om vissa skattefrågor. SiS...
Remissförslag

Remissvar angående Högskolestiftelser

Remissvar angående Högskolestiftelser
Remissförslag

Remissvar angående kapitel 11 och 12 i K3

Remissvar angående kapitel 11 och 12 i K3
Remissförslag

Remissvar angående EU-förordning om stadga för europeiska stiftelser

Remissvar angående EU-förordning om stadga för europeiska stiftelser
Remissförslag

Uppgiften att utse eller entlediga revisor i statligt förvaltade stiftelser

Uppgiften att utse eller entlediga revisor i statligt förvaltade stiftelser
Remissförslag

Stiftelser i Samverkan lämnar synpunkter på upprättande av årsredovisning (K3)

Föreningen Stiftelser i Samverkan har av Bokföringsnämnden getts möjlighet att lämna synpunkter på Upprättande av årsredovisning (K3). Synpunkterna finner du här.
Remissförslag

Omsättningsgräns för skatteplikt till moms

Omsättningsgräns för skatteplikt till moms
Remissförslag

Promemoria om ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Promemoria om ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare
Remissförslag

Remiss angående moderniserade skatteregler för ideell sektor

Föreningen Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissyttrande angående betänkandet om moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65) Föreningens remissyttrande finner du här. På regeringens hemsida...
Remissförslag

Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet

Gåvoincitamentsutredningen har utrett gällande skatteregler för att stimulera givande till forskning och ideell verksamhet och lämnat sitt förslag SOU 2009:59 "Skatteincitament för gåvor till...
Remissförslag

Remiss angående europeisk stiftelseform

Föreningen för Stiftelser i Samverkan har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på en av europeiska kommissionen offentliggjord studie där möjligheterna att införa en...
Remissförslag

Remissyttrande SOU 2008:79 om revisorers skadeståndsansvar

Föreningen Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissyttrande angående betänkandet om revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79) Remissyttrandet finner du här
Remissförslag

Remissyttrande SOU 2008:67 Enklare redovisning

Föreningen Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissyttrande angående betänkandet om enklare redovisning (SOU 2008:67) Remissyttrandet finner du här
Remissförslag

Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Vissa frågor i stiftelselagen

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt vid Justitedepartementet har berett Föreningen Stiftelser i Samverkan möjlighet att inkomma med yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss...
Remissförslag

Utkast till lagrådsremiss

För vissa frågor i stiftelselagen, m.m. har kommit. Utkastet till lagrådsremissen finns att beställa från Justitiedepartementet. Medlemmar i föreningen kan också beställa en elektronisk kopia...
Remissförslag

Vissa frågor i stiftelselagen m.m. (Ds 2007:7)

Vissa frågor i stiftelselagen m.m. (Ds 2007:7)

Aktuellt