Start Arbetsgrupper Redovisning

Redovisning

Arbetsgruppen för redovisningsfrågor bevakar utvecklingen på redovisningsområdet. Detta sker bland annat genom att följa arbetet hos berörda normgivare samt besvara remisser inom redovisningsområdet.

Ledamöter
Kerstin Fagerberg (sammankallande)

Lagstiftningsområdet

Nyheter i årsredovisningslagen (ÅRL) 2016

Med anledning av ett nytt EU-direktiv för årsredovisning och koncernredovisning har årsredovisningslagen (ÅRL) ändrats. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015. Den största förändringen i ÅRL är förenklade regler för mindre företag. Det innebär bl. a. att det blir färre upplysningskrav för mindre företag. Det är inte tillåtet för vare sig Sveriges Riksdag eller andra normgivare att kräva fler upplysningar för mindre företag än vad som krävs i direktivet.

Gränsvärden för större företag förblir oförändrade

 1. 40 miljoner i balansomslutning
 2. 80 miljoner i nettoomsättning och
 3. 50 anställda

samt att två samma gränsvärden ska vara överskridna två år i rad.

Följande ändringar i ÅRL har fått störst betydelse för stiftelsernas årsredovisningar 2016.

Nya och ändrade definitioner

 • Ägarintresse definieras som ”innehav av andelar i ett annat företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget”. Ett innehav av minst 20 % av kapitalet i det andra företaget anses utgöra ett ägarintresse, om inte något annat framgår av omständigheterna.
 • Har ett företag ett ägarintresse i annat företag och utövar ett betydande inflytande över dess driftsmässiga och finansiella styrning är det andra företaget ett intresseföretag eller ett gemensamt styrt företag.

Årsredovisningens utformning

 • Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisationsnummer och säte.

Förvaltningsberättelsen

 • Upplysning om väsentliga händelser efter balansdagen ska lämnas i not och inte i förvaltningsberättelsen.
 • Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska enligt ÅRL lämna specifikationen av förändringar i eget kapital i förvaltningsberättelsen eller i egen rapport. Tidigare fick specifikationen lämnas i not. Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) ska även stiftelser och ideella föreningar som tillämpar K3 lämna specifikationen av förändringar i eget kapital i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning.

Balans- och resultaträkningarna

 • Vid balansering av utgifter för utveckling ändras benämning av posten till ”Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten”.
 • Kravet på att redovisa poster inom linjen tas bort. Begreppet eventualförpliktelser ersätter ansvarsförbindelser. Informationen om ställda säkerheter och eventualförpliktelser ska lämnas i noter.
 • Posterna extraordinära intäkter och kostnader tas bort. Ett nytt upplysningskrav införs för exceptionella intäkter och kostnader.
 • Om en tillgång, avsättning eller skuld tas upp i fler än en post i balansräkningen ska upplysning lämnas om förhållandet till andra poster. Har företaget t.ex. tagit upp ett lån för vilket nästa års amortering redovisas som kortfristig skuld och resterande del av lånet som långfristig skuld, ska information lämnas om skuldens totala belopp och hur det fördelar sig på kort respektive långfristig skuld.
 • Om företaget aktiverar utvecklingsutgifter införs en begränsning av möjligheten att dela ut eget kapital. Motsvarande belopp som aktiveras ska föras över från balanserade vinstmedel till en särskild bunden fond. Fonden ska minskas vid avskrivning, nedskrivning eller avyttring

Upplysningskrav

 • Reglerna upplysningar har samlats i kapitel fem som skrivits om i sin helhet. Samtliga upplysningar ska lämnas i not. Noterna ska presenteras i samma ordning som posterna i balans- och resultaträkningen.
 • I flera fall behöver mindre företag bara lämna en förenklad upplysning medan större företag behöver lämna en mer omfattande upplysning. Ett exempel är personalrelaterade upplysningar. Mindre företag behöver bara ange medelantalet anställda under räkenskapsåret medan större företag ska lämna upplysningar om löner och andra ersättningar m.m.
 • Ett nytt krav är att upplysning ska lämnas om exceptionella intäkter och kostnader.
 • Upplysningar om händelser efter balansdagen ska lämnas i not. Information ska lämnas om arten och den ekonomiska effekten av händelsen.

För mer information se : www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554

Remissvar

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att de regler i K-regelverken som kopplar bestämmelserna om undertecknande i årsredovisningslagen till när årsredovisningen är beslutad ska upphöra att gälla. Nämndens huvudförslag  innebär att årsredovisningen är avgiven när årsredovisningen är undertecknad. Föreningens remissvar finner du här: Remissyttrande – BFNs förslag avseende undertecknande av årsredovisning

Med anledning av promemoria Komplettering av den utvidgade fåmansföretagardefinitionen har Stiftelser i Samverkan inkommit med remissvar som du finner här.

Med anledning av Bokföringsnämndens förfrågan har Stiftelser i Samverkan har lämnat synpunkter på Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning (K-regelverken). Du finner synpunkterna här.

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning – komplettering till förslaget till allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning.

Föreningens remissvar finner du här: SiS remissyttrande Komplettering till K2 Årsbokslut 170228

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden (BFN) givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ändringar i Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Föreningen har begränsat synpunkterna till kapitel 36 – Särskilda regler för stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former.

Remissyttrandet finner du här: SiS remissyttrande Förslag till ändringar i Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 160820

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden (BFN) givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till allmänt råd Årsredovisning i mindre företag (K2). Föreningen har begränsat sina synpunkter till tillämpningen för stiftelser som omfattas av regelverket och då framför allt avkastningsstiftelser.

Remissvaret finner du här: SiS remissyttrande Årsredovisning för mindre företag (K2) 160820

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden (BFN) fått möjlighet att lämna synpunkter på Förslag till nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 – komplettering till förslaget till allmänt råd om årsredovisning i mindre företag.

Remissyttrandet finner du här: SiS remissyttrande Frivillig kassaflödesanalys

Föreningen Stiftelser i Samverkan har av Bokföringsnämnden getts möjlighet att lämna synpunkter på Upprättande av årsredovisning (K3).

Synpunkterna finner du här.

Föreningen Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissyttrande angående betänkandet om revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79)

Remissyttrandet finner du här

Föreningen Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissyttrande angående betänkandet om enklare redovisning (SOU 2008:67)

Remissyttrandet finner du här

Redovisning - Aktuellt