Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
Start Om oss

Om oss

Föreningen Stiftelser i Samverkan är en samlande kraft för det svenska stiftelseväsendet. Det är angeläget att lyfta fram svenska stiftelsers oegennyttiga arbete för det allmännas bästa. En samlad kraft är även viktig till exempel för att bevaka lagstiftning inom och utom Sverige.

Föreningen bildades år 1989 och är den samlande kraften och mötesplatsen för våra svenska stiftelser.

Föreningen ska tillvarata det svenska stiftelseväsendets intressen bland annat genom att besvara remisser och informera om frågor som berör stiftelseväsendet.

Inom styrelsen finns olika arbetsgrupper bland annat för skattefrågor och redovisningsfrågor. Arbetsgruppen ska hålla sig informerad om vad som händer inom sitt speciella område, till exempel genom att sammanträffa med företrädare för olika myndigheter, och kan även agera som lobbyist

Föreningen anordnar minst två medlemsmöten per år. Vid dessa möten håller någon ledamot i styrelsen eller någon inbjuden gäst ett föredrag över ett aktuellt ämne som är av särskilt intresse för stunden.

Stiftelser i Samverkan är medlem i nätverket Philanthropy Europe Association vilket är ett nätverk bestående av tjugotalet europeiska medlemsorganisationer vilka samtliga arbetar för att lyfta fram och underlätta stiftelsers arbete.

Utöver stiftelser kan även enskilda personer med intresse för frågor kring stiftelser ansöka om medlemskap i föreningen. Föreningen har över 300 medlemmar.

Bli medlem

Aktuellt