Start Om oss Stadgar

Stadgar

Print Friendly, PDF & Email
§ 1
Föreningen STIFTELSER I SAMVERKAN skall tillvarata det svenska stiftelseväsendets intressen genom att avge yttranden i och informera om frågor som berör stiftelseväsendet samt medverka till att befintliga stiftelser eller stiftelser under bildande får tillgång till erforderliga råd i rättsliga eller andra angelägenheter.

§ 2
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med minst tre och högst åtta ledamöter. En av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm

§ 3
Styrelsens ledamöter väljs av Föreningens medlemmar. Endast den som är medlem i Föreningen kan vara styrelseledamot.

§ 4
Medlemskap i Föreningen kan endast förvärvas av stiftelser och enskilda personer. Den som vill bli medlem skall inge en skriftlig ansökan därom. Styrelsen får avslå en ansökan om medlemskap endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Föreningens ändamål.

§ 5
Medlemskap upphör när medlemmen skriftligen anmält att han vill utträda ur Föreningen eller om denne under ett års tid inte erlagt medlemsavgift till Föreningen.

§ 6
Medlem som försummat att erlägga medlemsavgift eller som genom att motarbeta Föreningens ändamål eller på annat sätt skadat Föreningens intressen får uteslutas ur Föreningen. Fråga om uteslutning får inte avgöras innan medlemmen fått tillfälle att yttra sig.

§ 7
Ordföranden skall se till att styrelsen sammanträder när det behövs. Ordföranden skall sammankalla styrelsen om minst en av styrelsens ledamöter begär det.

§ 8
Styrelsen är beslutsför om ordföranden och minst två övriga ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 9
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 10
Föreningen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari — 31 december.

§ 11
Föreningen räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av en av Föreningens medlemmar utsedd auktoriserad eller godkänd revisor.

§ 12
För varje verksamhetsår skall styrelsen upprätta en verksamhetsberättelse med uppgift om hur Föreningens ändamål har tillgodosetts. Till berättelsen skall fogas det av revisorn påtecknade årsbokslutet.

§ 13
Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i Föreningens angelägenheter utövas vid föreningsmöte. Endast medlem som erlagt medlemsavgift har rösträtt vid sådant möte.

§ 14
Ordinarie föreningsmöte skall äga rum senast sex månader efter varje räkenskapsår. Kallelse till ordinarie föreningsmöte jämte dagordning för mötet skall skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet. Det av revisorn påtecknade årsbokslutet och revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före mötet.

§ 15
Vid ordinarie föreningsmöte förekommer följande ärenden:

 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut för senaste räkenskapsår.
 • Revisorns berättelse över Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelsens ordförande för en tid av två år.
 • Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av minst två och högst tre år.
 • Val av valberedning för en tid av två år.
 • Val av revisor.
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Övriga frågor.

Fråga om ändring av dessa stadgar eller upplösning av Föreningen eller fråga av ekonomisk natur får inte avgöras vid mötet, om den inte finns med på den dagordning som utsänts med kallelsen till mötet.

§ 16
Extra föreningsmöte skall äga rum om styrelsen anser att sådant möte behövs. Extra möte skall också äga rum senast fyra veckor efter det att revisorn eller minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar har begärt detta. Kallelse till extra föreningsmöte jämte dagordning för mötet skall skickas till medlemmarna senast en vecka före mötet.

§ 17
Underlåter styrelsen att fullgöra vad på den ankommer enligt § 16 får den som begärt mötet kalla till detta.

§ 18
Vid extra föreningsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 19
Ändring av dessa stadgar eller upplösning av Föreningen kan endast ske om två på
varandra ordinarie föreningsmöten fattat likalydande beslut i frågan.

§ 20
Upplöses Föreningen skall dess tillgångar tillfalla allmänna arvsfonden.

Aktuellt