Medlem

Läsvärt

Remissförslag
Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att de regler i K-regelverken som kopplar bestämmelserna om undertecknande i årsredovisningslagen till när årsredovisningen är beslutad ska upphöra att gälla. Nämndens huvudförslag  innebär att årsredovisningen är avgiven när årsredovisningen är undertecknad....
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har publicerat en intressant rapport om Coronapandemins effekter på forskningsfinansieringen med fokus på privata forskningsstiftelser. Du finner rapporten här.
Tidningen Curie skriver om hur den ekonomiska krisen under pandemin påverkar stiftelsers finansiering av forskning. Artikeln läser du här.
Remissförslag

Översyn av stiftelselagen

Kammarkollegiet respektive Länsstyrelserna har lämnat in skrivelser till Justitiedepartementet, med hemställan om en översyn av stiftelselagen. Med anledning av detta har även SiS lämnat in en skrivelse i vilken föreningen ställer sig bakom de båda myndigheternas redogörelser i fråga om behovet av en översyn av stiftelselagen. SiS har även...
TechSoup är en ideell organisation som ger stiftelser och föreningar tillgång till digitala plattformar, ofta till kraftigt rabatterade priser. Olika företag och andra organisationer donerar produkter och tjänster till stiftelser och föreningar och det TechSoup gör är att förmedla kontakten mellan ideella organisationer och företag som donerar digitala plattformar....

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har mer än 300 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt