Medlem

Läsvärt

Remissförslag

Översyn av stiftelselagen

Kammarkollegiet respektive Länsstyrelserna har lämnat in skrivelser till Justitiedepartementet, med hemställan om en översyn av stiftelselagen. Med anledning av detta har även SiS lämnat in en skrivelse i vilken föreningen ställer sig bakom de båda myndigheternas redogörelser i fråga om behovet av en översyn av stiftelselagen. SiS har även...
TechSoup är en ideell organisation som ger stiftelser och föreningar tillgång till digitala plattformar, ofta till kraftigt rabatterade priser. Olika företag och andra organisationer donerar produkter och tjänster till stiftelser och föreningar och det TechSoup gör är att förmedla kontakten mellan ideella organisationer och företag som donerar digitala plattformar....
I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, författad av Peter Melz, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen Stockholms universitet, görs en genomgång av donationsförordningens regler om motprestation och anslagsfinansiering samt presenteras förslag på hur regelverken kan förtydligas och tillämpningen bli mer likformig. Rapporten finner du här: Donationsförordningen och forskningsfinansiering – i samklang...
Remissförslag
Frågan om stiftelsers val av K-regelverk för upprättande av årsredovisningarna för 2017 har diskuterats mycket under hösten. Med anledning av detta har FAR ställt några frågor till Kerstin Fagerberg om tillämpningen av K2 i avkastningsstiftelser för årsredovisningarna 2017. Se följande länk för artikeln: Avkastningsstiftelsers tillämpning av K2 I september tog SiS...

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har mer än 300 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt