Avkastningsstiftelser tillämpning av K2 – artikel på FARs hemsida

Remissförslag

Frågan om stiftelsers val av K-regelverk för upprättande av årsredovisningarna för 2017 har diskuterats mycket under hösten. Med anledning av detta har FAR ställt några frågor till Kerstin Fagerberg om tillämpningen av K2 i avkastningsstiftelser för årsredovisningarna 2017. Se följande länk för artikeln: Avkastningsstiftelsers tillämpning av K2

I september tog SiS Redovisningsgrupp initiativ till ett avstämningsmöte med en utökad arbetsgrupp för att diskutera tillämpningen av K2 och K3. Arbetsgruppen konstaterade att när det gäller resultaträkningens utformning enligt K2 för en avkastningsstiftelse är det oklart i vilken post en finansiell intäkt, som inte är utdelning, ränteintäkt eller realisationsresultat, ska redovisas. Frågan togs upp redan i föreningens remissyttrande till utkastet till Årsredovisning för mindre företag (K2). Under hösten togs frågan åter upp med Bokföringsnämnden och nämnden ska enligt uppgift vid kommande möte diskutera ett förslag till komplettering i K2. Vår förhoppning är att de föreslagna ändringarna ska kunna tillämpas i årsredovisningarna för räkenskapsåret 2017 vilket gör det möjligt för ett stort antal avkastningsstiftelser att tillämpa K2.