Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissvar med anledning av Bokföringsnämndens förslag till ändringar i de allmänna råden med avseende på datum för avgivande av årsredovisning m.m.

Remissförslag

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att de regler i K-regelverken som kopplar bestämmelserna om undertecknande i årsredovisningslagen till när årsredovisningen är beslutad ska upphöra att gälla. Nämndens huvudförslag  innebär att årsredovisningen är avgiven när årsredovisningen är undertecknad. Föreningens remissvar finner du här: Remissyttrande – BFNs förslag avseende undertecknande av årsredovisning