Ändringar i Årsredovisning och koncernredovisning (K3), Bokföringsnämndens allmänna råd

Remissförslag

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden (BFN) givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ändringar i Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Föreningen har begränsat synpunkterna till kapitel 36 – Särskilda regler för stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former.

Remissyttrandet finner du här: SiS remissyttrande Förslag till ändringar i Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 160820