Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Vissa frågor i stiftelselagen

Remissförslag

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt vid Justitedepartementet har berett Föreningen Stiftelser i Samverkan möjlighet att inkomma med yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Vissa frågor i stiftelselagen.

Yttrandet finner du här