Synpunkter på förslaget till bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd

Remissförslag

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning – komplettering till förslaget till allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning.

Föreningens remissvar finner du här: SiS remissyttrande Komplettering till K2 Årsbokslut 170228