Nyheter i årsredovisningslagen 2016

Remissförslag

Med anledning av ett nytt EU-direktiv för årsredovisning och koncernredovisning har årsredovisningslagen (ÅRL) ändrats. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015. Den största förändringen i ÅRL är förenklade regler för mindre företag. För mer information se Redovisning