Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet

Remissförslag

Gåvoincitamentsutredningen har utrett gällande skatteregler för att stimulera givande till forskning och ideell verksamhet och lämnat sitt förslag SOU 2009:59 ”Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet.” Stiftelser i Samverkan har inte beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande men känner sig ändå manad att göra det.

SiS ber att inledningsvis få framhålla att det är angeläget med en hög donationsvilja i samhället. Sverige bör därför i likhet med andra länder stimulera sina medborgare att skänka pengar till olika ändamål, såväl till forskning som till andra allmännyttiga ändamål.

Inom stiftelseområdet kan gåvor göras till föremål för skatteåtgärder i framför allt två typfall. Det ena fallet är det då en stiftelse bildas och det andra då fråga är om bidrag till en insamlingsstiftelse. I det förra fallet innefattar gåvan i regel ganska väsentliga belopp eller ett antal miljoner kronor. I det senare fallet handlar det däremot i regel om betydligt smärre belopp.

Nu när frågan om att låta gåvor göras till föremål för skatteåtgärder för första gången är aktuell i Sverige bör skattereduktionen inom stiftelseområdet konstrueras med utgångspunkt i att det nu senast anförda. Om man på ett meningsfullt sätt vill öka benägenheten att bilda stiftelser måste emellertid avdragsrätten avse ett väsentligt högre belopp än vad utredningen har förslagit, kanske minst 10 miljoner kr. Enligt SiS´ mening bör en så hög avdragsrätt vara förbehållen gåvor till stöd för forskning.

För att ta del av SiS remissvar, klicka här.

För att komma till utredningens hemsida på regeringen.se, klicka här.