Förslag till nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2

Remissförslag

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden (BFN) fått möjlighet att lämna synpunkter på Förslag till nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 – komplettering till förslaget till allmänt råd om årsredovisning i mindre företag.

Remissyttrandet finner du här: SiS remissyttrande Frivillig kassaflödesanalys