Remissförslag

Översyn av stiftelselagen

Kammarkollegiet respektive Länsstyrelserna har lämnat in skrivelser till Justitiedepartementet, med hemställan om en översyn av stiftelselagen. Med anledning av detta har även SiS lämnat...
Arkiv

Entledigande av styrelseledamöter i stiftelse

HD, 26 april 2019, Ö 3574-18

Prövningstillstånd gällande giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för sk äldre stiftelse (stiftelse bildad för...

HFD har meddelat prövningstillstånd i målet HDF 2019-02-19, mål nr 5683-18. Prövningstillståndet gäller giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för sk äldre stiftelse (stiftelse bildad...
Remissförslag

Prövningstillstånd avseende fråga om jäv samt entledigande av styrelseledamöter

HFD PT Ö 3574/18. Prövningstillståndet avser fråga om jäv samt entledigande av styrelseledamöter.