Översyn av stiftelselagen

Remissförslag

Kammarkollegiet respektive Länsstyrelserna har lämnat in skrivelser till Justitiedepartementet, med hemställan om en översyn av stiftelselagen. Med anledning av detta har även SiS lämnat in en skrivelse i vilken föreningen ställer sig bakom de båda myndigheternas redogörelser i fråga om behovet av en översyn av stiftelselagen. SiS har även tillagt att även andra problem än de som omnämns i skrivelserna från Kammarkollegiet och Länsstyrelserna förekommer varför översynen bör omfatta bestämmelser i stiftelselagen i sin helhet.

Du finner Stiftelser i Samverkans skrivelse här.
Du finner Länsstyrelsernas skrivelse här.
Du finner Kammarkollegiets skrivelse här.

SiS styrelse och Civilrättsgrupp fortsätter att bevaka frågan.