Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 3 juni 2021 avgjort två mål där frågan var om det finns synnerliga skäl att ändra en stiftelses ändamålsföreskrifter

I det första målet (mål nr 1342-20) fann HFD att det inte utgör synnerliga skäl att ändra stiftelsens ändamålsföreskrift med hänvisning till behov som någon annan än stiftelsen har.

 

I det andra målet (mål nr 6607-19) fann HFD, bl.a. med hänvisning till behovet hos näringsdrivande stiftelser att kunna driva verksamheten på ett ekonomiskt rationellt sätt, att synnerliga skäl förelåg.