Dom i mål avseende förhandsbesked från Länsstyrelsen

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en länsstyrelse inte får besluta i andra frågor än vad som anges i stiftelselagen och det aktuella förhandsbeskedet ansågs därför innebära ett kompetensöverskridande. Domstolen fann dock inte skäl att frånkänna förhandsbeskedet rättslig verkan och ansåg vidare att förhandsbeskedet, som bedömdes vara ett beslut av gynnande karaktär, inte fick återkallas. Domen läser du här.