Fastställt förhandsbesked om gåva av aktier till stiftelse

Vi har tidigare här på hemsidan skrivit om ett avgörande där Skatterättsnämnden prövade om gåva av aktier till en stiftelse genom tre alternativa förfaranden föranleder utdelningsbeskattning av givaren. Skatterättsnämnden kom fram till att givaren inte ska utdelningsbeskattas till följd av gåvan, varken med tillämpning av rättshandlingarnas verkliga innebörd eller med stöd av skatteflyktslagen. Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 10 november 2020 (mål nr 6472-19) att fastställa förhandsbeskedet. Domstolen fann att omständigheterna inte var sådana att det fanns grund för att utdelningsbeskatta aktieägaren med hänvisning till att den verkliga innebörden av rättshandlingarna var en annan än vad de gav uttryck för. Vid bedömningen beaktades bl.a. att förfarandena inte utgjorde tillfälliga dispositioner i den bemärkelsen att fråga var om rättshandlingar som neutraliserar varandra och i slutänden leder till ett oförändrat ägande i bolaget. Inte heller skatteflyktslagen ansågs tillämplig på förfarandena.

Du finner domen i sin helhet hos Högsta förvaltningsdomstolen.