Medlemsmöte

Föreningen håller medlemsmöte TORSDAGEN den 13 November 2008 kl 17.00 i HQ Banks lokaler på Norrlandsgatan 15 (Salénhuset). PROGRAMPUNKTER 1. Richard Arvidsson, Kerstin Fagerberg och Henning Isoz...
Remissförslag

Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Vissa frågor i stiftelselagen

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt vid Justitedepartementet har berett Föreningen Stiftelser i Samverkan möjlighet att inkomma med yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss...
Remissförslag

Remissyttrande SOU 2008:32

Föreningen Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissyttrande angående betänkandet om avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) Remissyttrandet finner du här
Remissförslag

Utkast till lagrådsremiss

För vissa frågor i stiftelselagen, m.m. har kommit. Utkastet till lagrådsremissen finns att beställa från Justitiedepartementet. Medlemmar i föreningen kan också beställa en elektronisk kopia...

Protokollet från medlemsmötet 2008

Nu finns protokollet från det mycket välbesökta medlemsmötet den 8:e maj 2008 på hemsidan. Mer information Protokoll medlemsmöte Årsberättelse 2007

Nytt om Skatteutredningen

Regeringen beslutade den 20 juni 2007 direktiv för en översyn av bestämmelserna om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och vissa andra juridiska...

Årsmötet den 8:e maj

Föreningen höll ett mycket välbesökt årsmöte torsdagen den 8:e maj där över 40 medlemmar närvarade.

Årsmöte den 8:e maj

Föreningen kommer att hålla sitt årsmöte TORSDAGEN den 8 maj 2008 kl 1700 i HQ Banks lokaler på Norrlandsgatan 15 (Salénhuset). Skriftlig kallelse kommer att utsändas till befintliga...

Hemsidan lanserad

Nu finns Föreningen Stiftelser i Samverkan ute på Internet. Välkommen till vår helt nya hemsida. Än så länge saknas det text på några av sidorna....
Remissförslag

Vissa frågor i stiftelselagen m.m. (Ds 2007:7)

Vissa frågor i stiftelselagen m.m. (Ds 2007:7)