Årsberättelse och revisionsberättelse 2021

Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) bildades 1989 och har till syfte att verka som en samlande kraft för det svenska stiftelseväsendet. Föreningen vill synliggöra stiftelsernas viktiga arbete för allmänheten, politiker samt myndigheter och andra organisationer. Föreningen ska även främja bildandet av nya stiftelser. Föreningen får regelmässigt tillfälle att besvara remisser från Regeringskansliet och andra normgivare som t.ex. Bokföringsnämnden och Skatteverket i frågor som rör stiftelser. Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar.

En viktig del av föreningens arbete utförs i föreningens arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har till uppgift att bevaka områdena civilrätt, skatt, redovisning, forskningsfrågor och internationella frågor, ta fram förslag till remissyttranden och föreslå ämnen för medlemsaktiviteter. SiS lämnade i april synpunkter på Bokföringsnämndens förfrågan om Utvärdering av Bokföringsnämndens (BFN) regelverk för årsredovisning och koncernredovisning och i september på BFN:s förslag till ändringar i allmänna råd avseende datum för avgivande av årsredovisning m.m. I juni lämnades även synpunkter på promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen.

Föreningen är medlem i den europeiska föreningen för nationella stiftelseföreningar, DAFNE, och deltog under 2021 i DAFNE summer meeting i juni samt på DAFNES årsmöte i september. Föreningen medverkade i årets 7 möten i Legal Affairs Committee samt i arbetet i Governance Working Group inför fusionen med EFC, totalt ett tjugotal möten mellan mars och november. Samtliga möten hölls digitalt.

Här finner du årsberättelse och revisionsberättelse för 2021.