Gåva av utdelning till stiftelse

Remissförslag

Den 10 juni 2020 meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked där frågan var om gåva av utdelning till en stiftelse föranleder beskattning av givaren och om stiftelsen är inskränkt skattskyldig eller inte. Skatterättsnämnden fann att gåvan inte föranleder några skattekonsekvenser för givaren eller stiftelsen, men att utdelningen i sig är skattepliktig för stiftelsen. Förhandsbeskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

För mer information se Skatterättsnämndens hemsida.