Styrelsearvode ska fortfarande beskattas som inkomst av tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har den 16 december 2019 (mål nr 3978-18) tagit ställning till frågan om ett styrelsearvode som faktureras av och intäktsförs i ett aktiebolag som styrelseledamoten äger ska tas upp som inkomst hos bolaget eller hos ledamoten vid beskattningen. HFD fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked och fann att det inte finns skäl att avvika från praxis om att styrelsearvode som betalas till en styrelseledamots bolag ska beskattas hos ledamoten personligen som inkomst av tjänst. Målet avgjordes av HFD i sin helhet, och nio av 16 justitieråd har skiljaktig motivering, mening och tillägg. Majoriteten i HFD konstaterar att presumtionen om beskattning hos ledamoten och som inkomst av tjänst har gällt sedan länge och får anses ha bekräftats av HFD relativt nyligen genom rättsfallet HFD 2017 ref. 41. Enligt majoriteten har det inte kommit fram något som skulle kunna medföra att en ändring av praxis framstår som angelägen. Här finner du avgörandet.