Dom om styrelsearvoden

Arkiv

HFD slog i dom (mål nr 278-17) den 20 juni 2017 fast att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst och att uppdragsgivande bolag ska erlägga sociala avgifter. Därmed begränsades möjligheten till att fakturera styrelsearvode via eget bolag.

Styrelseuppdrag som ingåtts via avtal före HFD:s dom bör enligt Skatteverket normalt kunna fortlöpa viss tid, dock som längst till nästkommande årsstämma under som senast år 2018, utan beskattningskonsekvenser avseende inkomstbeskattning och sociala avgifter.

Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar, dnr 202 278405-17/111, med anledning av domen.

Stiftelser i Samverkans bedömning är att ovanstående bör omfatta även styrelsearvoden i Stiftelser.

HFD, mål nr 278-17, meddelad 20 juni 2017