Riksbankens Jubileumsfond

Förslaget till en jubileumsfond kom ursprungligen från Per-Edvin Sköld, Riksbankens ordförande 1957-1964, som ville uppmärksamma och högtidlighålla Riksbankens 300-årsjubileum år 1968. I förslaget som kom in till riksdagens finansutskott stod att läsa att riksbanksfullmäktige önskade ”grunda en stor donation till hugfästande av riksbankens 300-åriga tillvaro och samtidigt till främjande av ett angeläget nationellt ändamål”.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse. Styrelsen beslutar självständigt om verksamheten inom ramen för stadgarna: ”Stiftelsen har till ändamål att främja och understödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige”.

Riksdagen fastställde RJ:s stadgar 1964, i och med revisionen 1988 blev RJ en självständig finansiell aktör och ansvaret för förvaltningen av tillgångarna övergick från Riksbanken till RJ:s styrelse. Nuvarande stadgar tillkom 2006 mot bakgrund av att finansmarknaderna i Sverige och internationellt genomgått stora förändringar. Därmed har RJ möjlighet att investera i samtliga finansiella instrument och strukturer som förekommer på marknaden.

Kapitalförvaltningen ger RJ möjlighet att vara en dynamisk finansiär av framstående forskning. Aktiv kapitalförvaltning som lyckas göra lönsamma investeringar har visat sig vara ett långsiktigt och hållbart framgångsrecept för en stiftelse som RJ.

Flexibel forskningsfinansiär
RJ stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi arbetar med flera årliga stödformer, avpassade för såväl individuella forskare som för mindre och större grupper. RJ tar fasta på hela forskningsprocessen genom att bevilja stöd till tryckning, översättning och internationellt samarbete.

Dessutom kan forskare söka medel för att främja framtida forskning, genom att exempelvis etablera nya forskningsmiljöer, göra samlingar vid arkiv och bibliotek tillgängliga eller upprätta databaser. I Forskningsinitiering kan forskare söka medel för att genomföra konferenser och bygga upp nätverk.

Utöver detta erbjuder RJ även ämnesinriktade satsningar. De är ofta resultatet av att arbetsgrupper, bestående av forskare och sakkunniga, kartlägger forskningsbehov och stimulerar till vetenskaplig forskning och informationsutbyte.

Under 2015 firade RJ sitt 50-årsjubileum med en jubileumssatsning på 100 miljoner kronor. I fokus för utlysningen stod utmaningar och utsikter för både samhälle och vetenskap.

Sammanlagt beviljades årligen omkring 400 miljoner kronor till ny forskning.

Kansliet, som har sitt kontor på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm består av 18 personer, och leds av vd Göran Blomqvist. Mer information om Riksbankens Jubileumsfond finns på rj.se.