Dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fastställt förhandsbesked bekräftat att ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har rätt till avdrag för bidrag som lämnas till en stiftelse som stödjer medicinsk forskning.

Bolaget anförde i korthet att forskningen gynnar bolagets verksamhet eftersom det område som bolaget investerar i utvecklas och branschen växer.

HFD fann att bolaget har ett rimligt intresse av forskning inom det medicinska området eftersom forskningen åtminstone indirekt får antas ha betydelse för bolagets verksamhet. Ingenting tyder på att stiftelsens ändamål inte kommer att fullföljas. HFD fann därför att bolaget har rätt till avdrag för FoU-kostnader, men under förutsättning att bidragen till stiftelsen endast används för forskning.

Domen finner du här