Bokföringsnämndens förslag till K2 Årsbokslut

Remissförslag

Föreningen har inbjudits att lämna synpunkter på Bokföringsnämndens (BFN) förslag till K2 Årsbokslut.

Föreningen har inbjudits att lämna synpunkter på Bokföringsnämndens (BFN) förslag till K2 Årsbokslut. Stiftelser som är bokföringsskyldiga och kan avsluta sitt räkenskapsår med ett årsbokslut är stiftelser vars tillgångar uteslutande får användas till förmån för medlemmar av en eller vissa släkter (s.k. familjestiftelser) och som är bokföringsskyldiga endast på grund av att tillgångarnas värde överstiger en och en halv miljon kronor. I förslaget tar BFN ställning i en del frågor som får betydelse även för det kommande förslaget till K2 Årsredovisning vilket berör flertalet stiftelser. Föreningens arbetsgrupp för redovisning kommer under våren att arbeta med förslaget till K2 Årsbokslut och ta fram ett underlag till remissyttrande. Remissvaren ska lämnas senast 30 juni.

Remissversionen av förslaget hittar du här.
Inkomna remissvar hittar du här.
Konsekvensbeskrivning hittar du här.
Remissbrev hittar du här.