Budgetpropositionen 2014

Regeringen har i sin budgetproposition för 2014 fullföljt intentionerna att inkomstskattereglerna för stiftelser och andra subjekt inom den ideella sektorn ska reformeras. 

De lagförslag, som riksdagen nu har att besluta om, bygger till största delen på den lagrådsremiss som regeringen avlämnade i våras. Avsikten är att de nya skattereglerna för ideell sektor ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Mer information
Föreslagen lagtext budgetpropositionen
Utdrag ur budgetpropositionen