Lagförslag avseende vissa kollektivavtalsstiftelser och personalstiftelser

Regeringens förslag att personalstiftelser och permitteringslönestiftelser ska kunna lämna understöd till utbildning utan att deras status som katalogsubjekt påverkas ligger nu ute på remiss.

Bland de s.k. katalogsubjekten (dvs. stiftelser och andra subjekt med särskilt skattegynnad status) återfinns vissa typer av kollektivavtalsstiftelser och personalstiftelser, närmare bestämt ”permitteringslönestiftelser” och sådana personalstiftelser som har till uteslutande ändamål att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. Regeringen har i anslutning till 2013 års vårproposition föreslagit att sådana personalstiftelser och permitteringslönestiftelser även ska kunna lämna understöd till utbildning utan att deras status som katalogsubjekt påverkas. Sedan lagförslagen remissbehandlats och beroende på det ekonomiska läget kommer regeringens slutliga förslag att lämnas i budgetpropositionen hösten 2013; avsikten är att de nya reglerna ska träda i kraft vid 2014 års ingång.

Läs förslaget.