Nytt om Skatteutredningen

Regeringen beslutade den 20 juni 2007 direktiv för en översyn av bestämmelserna om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och vissa andra juridiska personer. Utredare är regeringsrådet Peter Kindlund och sekreterare Gunilla Landmark. Utredaren har till sin hjälp två sakkunniga och tolv experter. Stiftelser i samverkan fick förmånen att nominera en av experterna. Föreningen nominerade styrelseledamoten Richard Arvidsson och Richard blev också förordnad av regeringen.

Utredarens uppdrag är att utarbeta ett modernt och ändamålsenligt system för beskattningen. I konsekvens härmed bör utredaren undvika särregler för beskattning av fastigheter. I uppdraget ingår även att pröva i vilken mån skattereglerna kan göras enhetliga för stiftelser och ideella föreningar. Slutligen skall utredaren se över de skatteprivilegierade stiftelser och vissa andra juridiska personer som omfattas av antingen de olika kategorier av subjekt eller de namngivna subjekt som finns uppräknade i den s.k. katalogen i 7 kap. 15—17 §§ inkomstskattelagen och vid behov föreslå en annan lagstiftningsteknik.

De förslag som utredaren lägger fram skall sammantaget vara offentligfinansiellt neutrala.

Utredningen skall vara klar senast den 30 juni 2009.